TSURUYA KÔKEI (弦屋光溪) 

 2011
              
Neko no Sukeroku (猫の助六)

Play: Sukeroku (六)
Print Date:  04/2011
Series: Senmen Nagashi (扇面流し) #1
Image courtesy of Tsuruya-koukei.com