TSURUYA KŌKEI (弦屋光溪) 

 2012

                 
Neko no Shibaraku (猫の暫)

Play: Shibaraku (暫)
Print Date: 2012
Series: Senmen Nagashi (扇面流し) #2
Image courtesy of Tsuruya-koukei.com
 
 
 
                  
Neko no Chūshingura (猫の忠臣蔵)

Play: Chūshingura (忠臣蔵)
Print Date: 2012
Series: Senmen Nagashi (扇面流し) #3
Image courtesy of Tsuruya-koukei.com