MIZUNO TOSHIKATA (水野年方)

1911

 


[Shizuka Gozen at Tsurugaoka in Kamakura]
 
Play: Shizu no Odamaki (賤の小田巻)
Print Date: 1911
Image courtesy of FujiArts.com