OSUGI (OSHUGI) SHOJI

1988                 
[Under The Moon] Tsuki no Shita (月の下)

Print Date: 1988 (ed. 70)
Image courtesy of Artelino.com