SUGURO KOICHI

  Unknown Date
                 
[Bunraku Puppet Head of Bunshichi Head]
Bunraku Bunshichi Kashira (文楽  文七かしら)

Play: Ninj˘ Banashi Bunshichi Mottoi (人情噺文七元結)
Print Date: ? (ed. 50)
Image courtesy of Artelino.com