GOTO TADAMITSU (後藤忠光)

  1921APRIL


[Russian National Dance (Russian Kurupin Dance)
Rasshian'nashonarudansu (Roshiakurupin-shi Buy˘)
(ラッシアンナショナルダンス(ロシアクルピン氏舞踊))

Print Date: 04/01/21
Published in Aobi (青美), No. 1 (April 1, 1921)

Note: A color image is not currently available.