YUYU PAN 

 2003


                 
Chines Kun Opera - The Broken Bridge

Opera: The Broken Bridge
Date:  2003 (ed. 10)
Image courtesy of Artelino.com